شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد

شرکت مدیریت تولید برق شریعتی مشهد