سلام  

بازرگانی  جم ...

نام و نام خانوادگی *
تلفن تماس
آدرس پستی مقصد
نوع محصول
مقدار محصول
حجم محصول
فله یا بسته بندی
تلفن مقصد
ایمیل

با تشکر از  حسن انتخاب  شما